धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण पुननिर्माण प्राधिकरण बाट प्राप्त प्रबलिकरण लाभघ्राही सुची विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धादिङ जिल्लाको घोषणा पत्र संघसंस्था, खानेपानी मूल, डुंगा, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवशायी इजाजत पत्र, सेवा शुल्क, दस्तुर लिने व्यवस्था सम्बन्धमा । आ.व. ०७४/०७५ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना गुनासो फछ्र्यौटको भई कायम भएका लाभग्राहीहरुसंग अनुदान सम्झौता हुने । निजी आवास अनुदानको प्रगति (२०७३ चैत्र ९) पुर्ननिर्माण प्राधिकणबाट फछ्र्यौट भएका गुनासोहरुको सूची सम्पर्क सूची योजना सम्झौता गर्ने अन्तिम मिति २०७३ फागुन मसान्त सम्म तोकिएको सूचना

जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. ०७४-७५ को जिल्ला बिकास योजना छनौट गर्ने आधारहरु जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
[embeddoc url="http://ddcdhading.gov.np/wp-content/uploads/2016/12/adhar-haru.jpg" download="all"]
आ.व. ०७४-७५ को जिल्ला बिकास योजना छनौट गर्ने आधारहरु
आ.व. ०७२-०७३ मा कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको संचालन कार्य तालिका जिल्ला योजना २०७२-०४-२० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७२-०७३ मा कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको संचालन कार्य तालिका
आवधिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना 2071-10-09 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रास्ट्रको तेर्हौ पन्च बर्षीय योजना ले बि.स. २०७९ भित्र नेपाल लाइ अति कम बिकसित राष्ट्र बाट विकाशील राष्ट्रमा स्तारुन्नती गर्ने दीर्घकाली सोच,लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नमा समेत मद्दत पुग्ने गरि स्थानीय बिकास मन्त्रालयको जिल्लाको आवधिक जिल्ला बिकाश योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७० मा आधारित रही धादिङ् जिल्लाको पांच बर्षीय आवधिक योजाना (बि.स. २०७१/०७२-२०७६/०७७) सोच लक्ष्य उदेश्य र रणनीति हरु तयार गरिएको छ ।
बार्षिक जिल्ला बिकास योजना पुस्तिका ०७२-०७३ जिल्ला योजना २०७२-०७-११ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला बिकास योजना ०७२-०७३
बार्षिक जिल्ला विकास योजना पुस्तिका ०७१-०७२ जिल्ला योजना २०७०-१२-२० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२१ औ जिल्ला परिषद बाट स्वीकृत बार्षिक जिल्ला विकास योजना आ.व. ०७१-०७२
प्रकाशक: जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
सूचना तथा अभिलेख शाखा धादिङ
चैत्र २०७०
Skip to toolbar