धादिङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षज्यूहरुको विवरण पुननिर्माण प्राधिकरण बाट प्राप्त प्रबलिकरण लाभघ्राही सुची विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी धादिङ जिल्लाको घोषणा पत्र संघसंस्था, खानेपानी मूल, डुंगा, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवशायी इजाजत पत्र, सेवा शुल्क, दस्तुर लिने व्यवस्था सम्बन्धमा । आ.व. ०७४/०७५ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना गुनासो फछ्र्यौटको भई कायम भएका लाभग्राहीहरुसंग अनुदान सम्झौता हुने । निजी आवास अनुदानको प्रगति (२०७३ चैत्र ९) पुर्ननिर्माण प्राधिकणबाट फछ्र्यौट भएका गुनासोहरुको सूची सम्पर्क सूची योजना सम्झौता गर्ने अन्तिम मिति २०७३ फागुन मसान्त सम्म तोकिएको सूचना

पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट गुनासोको अवस्थावार जानकारी प्राप्त

निजी आवास अनुदान प्रदान गर्न पुनर्निमाण प्राधिकरणको सूचीमा समावेस नभई गुनासो दर्ता गरेका १५५१० गुनासो मध्ये ४८९० जनाको गुनासो फछ्र्यौटको जानकारी ईमेल मार्फत प्राप्त भएको छ । जसमध्ये १२७२ जनाको पुनः सर्भेक्षण गर्नुपर्ने, ८१६ जना बहुस्वामित्व पुनर्निमाण लाभग्राही, १३६ जना पुनरावलोकनबाट कायम गरिएका लाभग्राही रहेको छन् भने २४३८ जनाको साविकको स्थानमा बस्नयोग्य घर भएको कारण लाभग्राहीको सूचीमा नपर्ने देखिएको र २२८ जनाको विवरण अपुरो र बेमेल रहेकोले स्थलगत निरिक्षण गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ ।

Dhading_GrievanceHandlingReport_Final_English

Skip to toolbar