जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकाे नियमित बैठक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कर्मचारी बैठक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयको स्वीकृत दरबन्दी ना.सु.(रा.प.अनं. प्रथम वा सो सरह करारमा १ जना करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सूचना पार्टिमा मिति २०७५।१२।२२ गते सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त पेश गर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । । जिल्ला समन्वय समिति, धादिङको मिति २०७५।१२।२२ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट पेश हुनुपर्ने प्रतिबध्दता पत्रको नमूना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट २०७५ श्रावणदेखी पुस मसान्तसम्म भएका कार्यहरूको स्वत प्रकाशन अर्ध बार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्कोट ज्यूबाट सूचनाको हक, सुशासन, सदाचार र सकारात्मक सोच लगायतका विषयहरूमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अधिकतम २ घण्टा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७५।११।१५ गते ११ बजे जिससमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिचालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शनका लागि मिति २०७५ माघ १२ गते बसेको जिल्ला सभा आ.व.२०७५।०७६ को अर्धबार्षिक समीक्षाको लागि प्रस्तुतिकरण ढाँचा

कर तथा शुल्कहरु

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावलीले जिल्ला विकास समितिलाई कर, शुल्क, दस्तुर निर्धारण गरी उठाउने पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी लगाईने कर, शुल्क दस्तुरहरु जिल्ला परिषद्वाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आ.ब. २०७२÷७३ को लागि स्वीकृत भई तोकिएको दर रेट निम्नानुसार रहेको छ ।


१. हल भाडा : प्रतिदिन रु.३०००।–


२ं संघ संस्था दर्ता सिफारीस दस्तुर रु. १०००।–


३. संघ संस्था नवीकरण सिफारीस दस्तुत : रु. २००–१५०० सम्म (समयावधि अनुसार)


४. घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र दस्तुर : रु.२,०००।–


५. घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर रु. १५००–३०००।– (समयावधि अनुसार)


६. जिल्ला विकास योजना पुस्तिका रु.१५०।–


७. खानेपानी तथा सिंचाईका मुहान दर्ता प्रमाणपत्र र निवेदन दस्तुर : रु. १०००।–


८. लधु जलविद्युत (५ कि.वा.देखि १० कि.वा.) सम्मको दर्ता प्रमाणपत्र र निवेदन दस्तुर :  रु.५५००।–


९. पटके सवारी कर
बस तथा ट्रक रु.७५।–
मिनी बस, ट्रयाक्टर रु.५०।–
कार, जीप, माईक्रो रु. २५।–


१०. बालुवा ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी, ग्राभेल
निकासी कर (प्रति क्यु फिट) रु.२
विक्री कर (प्रति क्यु फिट) रु.३.७९
वातावरण शुल्क     (प्रति क्यु फिट) रु.१


११. खानी रोयल्टी (प्रति घनमिटर)
वालुवा रु.४
साधरण ढुङ्गा रु.५
रोडा रु. १०
ग्राभेल रु.३
स्लेट र विछ्याउने ढुङ्गा रु.१


सबै कर तथा शुल्कहरु यंहा बाट डाउनलोड गर्नुहोस

Skip to toolbar