जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकाे नियमित बैठक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कर्मचारी बैठक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयको स्वीकृत दरबन्दी ना.सु.(रा.प.अनं. प्रथम वा सो सरह करारमा १ जना करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सूचना पार्टिमा मिति २०७५।१२।२२ गते सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त पेश गर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । । जिल्ला समन्वय समिति, धादिङको मिति २०७५।१२।२२ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट पेश हुनुपर्ने प्रतिबध्दता पत्रको नमूना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट २०७५ श्रावणदेखी पुस मसान्तसम्म भएका कार्यहरूको स्वत प्रकाशन अर्ध बार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्कोट ज्यूबाट सूचनाको हक, सुशासन, सदाचार र सकारात्मक सोच लगायतका विषयहरूमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अधिकतम २ घण्टा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७५।११।१५ गते ११ बजे जिससमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिचालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शनका लागि मिति २०७५ माघ १२ गते बसेको जिल्ला सभा आ.व.२०७५।०७६ को अर्धबार्षिक समीक्षाको लागि प्रस्तुतिकरण ढाँचा

आ.व. ०७४/०७५ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ अनुसार यस जिल्ला समन्वय समितिवाट आ.व. २०७४÷०७५ (२०७४श्रवाण १ गते देखि २०७५ आषाढ मसान्त सम्म) को लागि देहाय वमोजिमको आन्तरिक आय सम्वन्धी ठेक्का वन्दोवस्त गर्नुपर्ने भएकोले जिल्ला समन्वय समितिवाट तोकिएको दररेटमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन(IEE/EIA) मा उल्लेखित खोला, नदीनाला तथा खानी क्षेत्रहरुवाट स्वीकृत परिमाण भन्दा वढि उत्खनन् नहुने गरी रोडा, ढुंगा, वालुवा, ग्राभेल र चुनढुंगामा निकासी कर तथा विक्रि शुल्क संकलनको ठेक्का लिन ईच्छुक (मु.अ. कर दर्ता प्रमाण पत्र, आ.व. २०७३/०७४ सम्मको फर्म नवीकरण, आ.व. २०७२/०७३ को आयकर चुक्ता प्रमाण पत्र भएका) फर्म वा कम्पनीवाट तोकिएको न्यूनतम अंकमा नघट्ने गरी निम्नानुसारको विषय क्षेत्र भित्र वोलपत्र खरिद गरी पेश गर्न वा भ(दष्ममष्लन मार्फत वोलपत्र पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रीत नपुगी वा म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका शिलवन्दी वोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन । वोलपत्र सम्वन्धी अन्य  विवरण जि..स.को ddcdhading.gov.np वा वोलपत्र फाराममा खुलाइएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

Tender Dhungagitti 2074.1.22 (2)

Skip to toolbar